Muhammed Hamdi YAZIR
(1878-1942) 
Türk-İslam alimi, ünlü müfessirlerden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, hocası Kayserili Mahmud Hamdi Efendi'ye nisbetle "Küçük Hamdi" diye anılır.

Elmalı'nın Kar yağdı mahallesi 3 Nolu hanede dünyaya gelmiştir. Anası, Sarılarlı Mehmed Efendi' nin kızı Fatma, babası Hoca Numan Efendi'dir. Her iki soydan da çevrede etkin alimler yetişmiştir.

Hıfzını, ilk ve Rüştiye tahsilini Elmalı'da yapan Küçük Hamdi, dayısı Mustafa Zekai Efendi tarafından İstanbul'a götürülmüş, Süleymaniye Tetimmelerine yerleştirilmiştir.

Öğrenimini sırasında hat sanatı ilgisini çekmiş, Bakkal Arif Efendi (1830)-1909'dan sülüs-nesih, Sami Efendi (1838-1912)'den ta'lik ve celi sülüs yazı çeşitleri meşketmiştir.

1324 (1906) yılında Ders-i am icazetini aldıktan sonra Mülkiye Mektebi'nde Ahkam'ı Evkaf ve Arazi, Mekteb-i Kuzat'ta Fıkıh dersleri okutmuştur. Bu ara, Darü'l Hikmet'il - İslamiye aza ve reisliği yapmış, II. Meşrutiyet'in ilanı ile siyasi hayata atılarak Antalya'dan mebus seçilmiştir.

I. Dünya Savaşı'nda sonra Evkaf Nazırı ve Ayan azalığında bulunmuştur.

Cumhuriyet'in ilanı; beraatla şonuçlanan İstiklal Mahkemesi arkasından Medresetü'l-Mütehassısin'de mantık hocalığı yapmıştır. Artık bu son resmi görevi olmuş, medreselerin kaldırılması üzerine İstanbul'da evine çekilerek ilmi çalışmalarını sürdürmüştür.

Bilginliği gibi alimliği yanında, hafızlığı, hattatlığı, şairliği ve hatta ses müsikisine aşinalığı olan; Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini çok iyi bilen bu şeçkin yüce büyüğümüz, 27 Mayıs 1942 günü İstanbul Erenköy'deki evinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Sahra-yı Cedid mezarlığında bulunan babasının yanına konulmuştur.

Basılı eserleri: Sırat-ı Mustakim, Sebilü'r- Reşad, Reyanü'l-Hak dergilerinden çıkan yazılarından başka;

1- Hak Dini Kur'an Dili, 9 Cilt
2- Fransızca'dan tercüme ettiği, önsüz ve dip notlarla zenginleştirdiği 'Tahlili Tarihi Felsefe, Metalib ve Mezahip" adını verdiği Tarih Felsefesi, 
3- İrşadü'l-Ahlaf fi Ahkami'l-Evkaf,
4- Sefer bahsi Risale'si.
Basılmamış eserleri: 1-Suni Mantık, 2-Usul-i Fıkıh, 3-Hukuk Kamusu(Eksik kalmıştır), 4-Divan.